Η ανάγκη για την αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας είναι μείζονος σημασίας για την σχολική τους πρόοδο. Κι αυτό διότι όπως είναι γνωστό πολλά είδη μαθησιακών δυσκολιών αποδίδονται σήμερα στην προδρομική ύπαρξη γλωσσικών δυσκολιών (Gerber, 1993. Fey, 1986. Marge, 1972. Norris & Bruning, 1988. Scarborough, 1990). Συνεπώς, η έγκαιρη ανίχνευση και αξιολόγηση των γλωσσικών προβλημάτων μπορεί να οδηγήσει στην έγκαιρη αντιμετώπισή τους με αποτέλεσμα την αποκατάσταση ή την άμβλυνση των προβλημάτων αυτών.

 

Με γνώμονα τα παραπάνω δεδομένα, το Κολλέγιο Ρόδου στα πλαίσια της λειτουργίας του Τμήματος Συμβουλευτικής, παρέχει υπηρεσίες λογοθεραπείας. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται έχουν σαν βασικούς άξονες την αυθόρμητη παραγωγή Λόγου μέσα από τεχνικές παιχνιδιού, καθώς και το σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και την προσωπικότητα του κάθε παιδιού.