H Αγγλική Γλώσσα διδάσκεται στο ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ από το Βρεφονηπιακό Σταθμό και είναι μια από τις δυο υποχρεωτικές ξένες γλώσσες.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με βάση την αρχή των ομόκεντρων κύκλων και έχει στόχο να αποκτήσουν οι μαθητές ευχέρεια στη χρήση της γλώσσας.

 Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται καλύτερα με τις ευκαιρίες που έχουν τα παιδιά να προσεγγίσουν και να γνωρίσουν σε βάθος τους πολιτισμούς των λαών όπου η Αγγλική είναι επίσημη γλώσσα.

 Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, οι μαθητές προετοιμάζονται πιο εξειδικευμένα ώστε να επιτύχουν στις έγκυρες εξετάσεις των University of Michigan, University of Cambridge και Hellenic American University κατοχυρώνοντας έτσι τη γλωσσομάθειά τους.

 Επίσης, οι μαθητές της Β’ και Γ΄ Λυκείου προετοιμάζονται είτε για το ειδικό μάθημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων είτε για τις εξετάσεις IELTS που πιστοποιούν την επαρκή γνώση των Αγγλικών ώστε αν επιθυμούν να μπορούν να γίνουν δεκτοί σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

 Τέλος, οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων που επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με πιο άμεσο αλλά καθόλα έγκυρο τρόπο προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του TOEIC.

 Το όλο πρόγραμμα έχει εκπονηθεί με γνώμονα τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με την συγκρότηση μικρών και ομοιογενών ομάδων.

 

 Μεθοδολογία:

Για τη διδασκαλία της Αγγλικής χρησιμοποιείται η επικοινωνιακή μέθοδος και κυρίως το σύστημα Θεματικής Προσέγγισης (Thematic Approach) και την ανάθεση ποικίλων, διαθεματικών εργασιών (Task-Based Learning).

 

 Βρεφονηπιακός Σταθμός και Νηπιαγωγείο

 Το πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο έτσι ώστε οι μικροί μαθητές να εξοικειώνεται με ακούσματα, να χρησιμοποιούν τη γλώσσα ως κώδικα παιχνιδιού, μέσο για έκφραση (roleplay) και μέσο για την κατάκτηση εννοιών που έχει κοινό θέμα. Με τη μέθοδο αυτή τα παιδιά κάνουν χρήση της γλώσσας αβίαστα και αποκτούν το υπόβαθρο για την απόκτηση άλλων βασικών δεξιοτήτων (π.χ. γραφή – ανάγνωση).

 

 Α’ Δημοτικού

Μετά από επαναλήψεις το πρώτο διάστημα για περαιτέρω ευχέρεια στην προφορική χρήση της γλώσσας, στόχος μας είναι η ανάγνωση και η γραφή λέξεων και απλών προτάσεων. Παράλληλα, υποσυνείδητα και με βιωματικό τρόπο, διδάσκονται βασικές γραμματικές δομές.

 

Β’ – Γ’ Δημοτικού

 Στις τάξεις αυτές συστηματοποιείται η εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας (κατανόηση κειμένου – ακουστική κατανόηση – προφορική έκφραση και παραγωγή γραπτού λόγου). Δίνεται όμως περισσότερη έμφαση στη γραμματική και στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου.

 

 Δ’ – Ε’ – Στ’ Δημοτικού

 Οι μαθητές ενθαρρύνονται σε πιο ελεύθερη αλλά σωστή χρήση της γλώσσας με στόχο την επιτυχία τους στις εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Cambridge – Young Learners και KET. Τονίζεται εδώ ότι όσοι μαθητές διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και θέληση μπορούν να συμμετέχουν σε ακόμα ανώτερες εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Cambridge: PET, FCE (Lower) ή του Πανεπιστημίου του Michigan: ECCE (Lower).

 

 Γυμνάσιο

Βασικός μας στόχος είναι η πιστοποίηση των γνώσεων των μαθητών χωρίς όμως να υποβαθμίζεται η σημασία γενικών δεξιοτήτων που θα τους ανοίξει δρόμους στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τομέα. Οι μαθητές συμμετέχουν, ανάλογα το επίπεδο φοίτησής τους, στις ακόλουθες εξετάσεις γλωσσομάθειας:

 • Πανεπιστήμιο του Cambridge: KET, PET, FCE (Lower), CAE (Advanced) και CPE (Proficiency)

• Πανεπιστήμιο του Michigan: ECCE (Lower) και ECPE (Proficiency)

• Hellenic American University: ALCE (Advanced)

 

Σημειώνεται ότι, εκτός από τις εξετάσεις KET, όλες οι άλλες είναι αναγνωρισμένες από το Α.Σ.Ε.Π.

 

 Α’ Λυκείου

Οι μαθητές εμβαθύνουν τις γνώσεις τους με στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις FCE (Lower), CAE (Advanced) και CPE (Proficiency) Του Πανεπιστημίου του Cambridge, ECCE (Lower) και ECPE (Proficiency) Του Πανεπιστημίου του Michigan καθώς και το ALCE (Advanced) του Hellenic American University. Επίσης, όσοι μαθητές το επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν στις αναγνωρισμένες εξετάσεις από το Α.Σ.Ε.Π. εξετάσεις TOEIC Που πιστοποιούν διάφορα επίπεδα γλωσσομάθειας (από Pre-Lower ως Advanced).

 

 Β’ – Γ’ Λυκείου

 Δίνεται έμφαση στην προετοιμασία για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών σε όσους το επιλέξουν η σκοπεύουν να το επιλέξουν. (μετάφραση – κατανόηση κειμένου – εμπλουτισμός λεξιλογίου – γραπτή έκφραση). Παράλληλα οι υπόλοιποι μαθητές προετοιμάζονται για τις εξετάσεις IELTS ώστε να διαθέτουν, αν το αποφασίσουν, τις προϋποθέσεις για να γίνουν αποδεκτοί σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

 

 Επίπεδα:

Ξεκινώντας από την Δ’ Δημοτικού μέχρι και την Γ’ Λυκείου ο μαθητής εντάσσεται σε επίπεδα. Ανάλογα με την πρόοδο κάθε μαθητή υπάρχει η δυνατότητα να συμμετάσχει σε έγκυρές και αναγνωρισμένες εξετάσεις των Πανεπιστημίων Cambridge, Michigan και Hellenic American University όπως έχει ήδη αναφερθεί.

Η ύλη των Αγγλικών είναι οργανωμένη σε 10 ενότητες :

 

Επίπεδο Αγγλικών Κολλεγίου Επίπεδο Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Εξετάσεις που αντιστοιχούν
Pre-Junior    
Junior A    
 Junior B    
ENG100   Young Learners– Starters
ENG200 A1 Young Learners – Movers
ENG300 A2 Young Learners – Flyers/ KET
ENG400 B1 PET
 ENG500 B2 FCE / ECCE
Advanced C1 CAE / ALCE
Proficiency C2 CPE / ECPE

 

 

Η επιπεδοποίηση στα Αγγλικά, όπως και στις άλλες ξένες γλώσσες, έχει στόχο την αποτελεσματικότερη εκμάθηση της γλώσσας. Έτσι, είναι δυνατόν κάποιος μαθητής της Α’ Γυμνασίου να παρακολουθεί την ενότητα ENG 200 και κάποιοι άλλοι της Α’ Γυμνασίου να παρακολουθούν την ενότητα ENG 300, ενώ κάποιοι άλλοι την ενότητα ENG 400, ανάλογα με το επίπεδο τους.

 Κάθε χρόνο όσοι μαθητές ολοκληρώσουν την ύλη του επιπέδου τους εγγράφονται μέσω του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ για τις εξετάσεις που αναλογούν στο επίπεδο αυτό.

 Οι νέοι μαθητές για να καταταγούν στο επίπεδο που ανταποκρίνεται στο βαθμό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, αξιολογούνται γράφοντας ένα τεστ διαβαθμισμένης δυσκολίας.

 

Βιβλιοδρομίες στην Αγγλική Γλώσσα (Bookworms)

Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να προσφέρουμε στα παιδιά ένα επί πλέον κίνητρο ώστε να ασχοληθούν συστηματικά με την ανάγνωση βιβλίων στην Αγγλική γλώσσα διοργανώνουμε ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδιά που φοιτούν στην Δ’, Ε’ Στ’ Δημοτικού με τίτλο “Bookworms” ή «Βιβλιοδρομίες στην Αγγλική Γλώσσα».

Σκοπός του προγράμματος:

Στη σχολική μας κοινότητα έχει πλέον εδραιωθεί η πεποίθηση πως η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού βιβλίου όχι μόνο συμβάλλει στη γλωσσική καλλιέργεια του αναγνώστη, αλλά ουσιαστικά του ανοίγει «ένα παράθυρο στον κόσμο».

Το πρόγραμμα “Bookworms” εντάσσεται στο πλαίσια του ευρύτερου Ελληνικού Προγράμματος : «Επαφή των παιδιών με τη Λογοτεχνία», μέρος του οποίου αποτελεί και ο διαγωνισμός ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ, για τις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού. Τα πρόγραμμα “Bookworms” βασίστηκε στις αρχές των ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΩΝ και σκοπό έχει να συμφιλιώσει τους μαθητές μας με την ανάγνωση ξενόγλωσσων βιβλίων δίνοντάς τους την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν την Αγγλική γλώσσα με τον πλέον επικοινωνιακό τρόπο.

 Τα οφέλη του προγράμματος είναι πολλά. Οι μαθητές αναπτύσσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, βελτιώνουν το λεξιλόγιο, αφομοιώνουν δομές της γλώσσας, αισθάνονται χαρά και ικανοποίηση για το αποτέλεσμα και τέλος, αναπτύσσουν τον δείκτη συνεργασίας με τους συμμαθητές τους. Η επιλογή των βιβλίων γίνεται με τρόπο τέτοιο, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο και η ταχύτητα, με την οποία μαθαίνει κάθε παιδί.

 

 Διαγωνισμός Ορθογραφίας - Spelling Bee

Με στόχο την εμπέδωση της ορθογραφίας στα Αγγλικά και γνωρίζοντας ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα μέσα από παιχνίδια και διαγωνισμούς που βασίζονται στην ευγενή άμιλλα, θεσπίστηκε ο Διαγωνισμός Ορθογραφίας – Spelling Bee που απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού με λεξιλόγιο που έχει ήδη διδαχθεί στο επίπεδό τους.

 

 Εργαστήριο Αγγλικών

Το Εργαστήρι Αγγλικής Γλώσσας είναι ένα πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας για μαθητές Γυμνασίου και Α’ Λυκείου που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του University of Michigan (ECCE, ECPE) και του University of Cambridge (FCE, CAE, CPE) και του Hellenic American University (ALCE). Οι ομάδες εργασίας είναι ολιγομελείς (6-14 μαθητές). Με τον τρόπο αυτό το μάθημα γίνεται πιο ενεργητικό και αυξάνεται η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.