Από τη Β΄ Δημοτικού μέχρι και την Γ΄ Γυμνασίου οι μαθητές του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ διδάσκονται υποχρεωτικά μια δεύτερη ξένη γλώσσα ( γίνεται επιλογή ανάμεσα στα Γαλλικά ή στα Γερμανικά).

 Στο ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ η Γαλλική ως ξένη γλώσσα διδάσκεται τόσο ως μέσο επικοινωνίας, αλλά και ως μέσο εξοικείωσης και γνώσης του γαλλικού και γαλλόφωνου πολιτισμού.

 

 Β΄ Δημοτικού

Η πρώτη επαφή των παιδιών με τη Γαλλική γλώσσα γίνεται στη Β΄ Δημοτικού. Η διδακτική που εφαρμόζεται βασίζεται στη Φυσική Μέθοδο του Βesse (la méthode naturelle). Το μάθημα αποσκοπεί:

 • Στη φυσική, αβίαστη και ευχάριστη προσέγγιση της δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Στην εξοικείωση με τα γαλλικά ακούσματα (ήχοι και φθόγγοι της γλώσσας), μέσω των οποίων το παιδί συνειδητοποιεί τις τονικές διαφορές με την Αγγλική γλώσσα.
 • Στη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για ομαλή προσέγγιση του ξενόγλωσσου γραπτού και προφορικού λόγου.

 Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας χρησιμοποιούνται οπτικοαουστικά μέσα (κασετόφωνο, βίντεο, προβολή διαφανειών, τραγούδια , κάρτες κλπ) αλλά και στρατηγικές διδασκαλίας και επικοινωνίας, όπως παιχνίδια ρόλων και προσομοίωσης.

 

Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού

 H διδακτική που εφαρμόζεται στις τάξεις αυτές βασίζεται στην Επικοινωνιακή Προσέγγιση (Approche Communicative) και στην Διαδραστική Προσέγγιση (Prespective Actionnelle). Στις τάξεις αυτές κατόπιν επιλογής της ανάλογης διδακτικής μεθόδου γίνεται :

 • Mια πιο συστηματική προσέγγιση και ανάλυση της γλώσσας.
 • Ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας
 • Ενθάρρυνση της αυτονομία μάθησης (Ο μαθητής μαθαίνει πώς να μαθαίνει μόνος του).
 • Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον γραπτό και προφορικό λόγο αλλά και τον γαλλικό πολιτισμό.

Η διδασκαλία γίνεται με αυθεντικό γαλλικό υλικό , με σχέδια εργασίας (projects), με μικρά λογοτεχνικά βιβλία, με οπτικοακουστικά μέσα (κασετόφωνο, βίντεο, προβολή διαφανειών, Η/Υ ), αλλά και στρατηγικές διδασκαλίας και επικοινωνίας, όπως δραματοποίηση, παιχνίδια ρόλων και προσομοίωσης.

 

Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού

Οι μαθητές κάθε τάξης χωρίζονται σε ομοιογενή τμήματα. Μαθητές που δεν έχουν διδαχτεί Γαλλικά εντάσσονται σε τμήματα αρχαρίων. Επίσης οι νέοι μαθητές που έχουν ήδη διδαχθεί γαλλικά κατατάσσονται μετά από τεστ διαβαθμισμένης δυσκολίας στο ανάλογο τμήμα στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Με την επιπεδοποίηση αυτή διευκολύνονται οι συνθήκες μάθησης και ανεβαίνει ο δείκτης της διδακτικής αποτελεσματικότητας. H διδακτική που εφαρμόζεται στοχεύει :

 • Στη συστηματικότερη διδασκαλία της δομής της γλώσσας, με ανάπτυξη τις γλωσσολογικές, λεξικολογικές, γραμματικές και φωνολογικές δεξιότητες των παιδιών (Γραμματική, Συντακτικό).
 • Στη βιωματική και πειραματική ενασχόληση με τη γλώσσα (σχέδια εργασίας projects)
 • Στην διαπολιτιστική εκμάθηση
 • Στη δημιουργία κατάλληλης υποδομής και ανάλογης προετοιμασίας των μαθητών ώστε με τη μετάβαση τους στην Α΄ γυμνασίου τα παιδιά έχουν το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης και να συμμετάσχουν στις εξετάσεις που διενεργεί το Γαλλικό Ινστιτούτο για την απόκτησή του D.E.L.F 1er degré Unités: A1, A2, Β1, Β2

Η διδασκαλία γίνεται με αυθεντικό γαλλικό υλικό, με οπτικοακουστικά μέσα (κασετόφωνο, βίντεο, προβολή διαφανειών, Η/Υ), αλλά και στρατηγικές διδασκαλίας και επικοινωνίας, όπως δραματοποίηση, παιχνίδια ρόλων και προσομοίωσης.

 

 Γαλλικά στο Γυμνάσιο

 Στόχος της διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο είναι ανάπτυξη των γλωσσολογικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και η κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών, ώστε τα παιδιά να έχουν το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης και να συμμετάσχουν στις εξετάσεις που διενεργεί το Γαλλικό Ινστιτούτο για την απόκτησή του D.E.L.F 1er degré Unités: A1, A2, Β1, Β2.

 

 Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι μαθητές κάθε τάξης χωρίζονται σε ομοιογενή τμήματα. Μαθητές που δεν έχουν διδαχτεί Γαλλικά εντάσσονται σε τμήματα αρχαρίων. Επίσης οι νέοι μαθητές που έχουν ήδη διδαχθεί γαλλικά κατατάσσονται μετά από τεστ διαβαθμισμένης δυσκολίας στο ανάλογο τμήμα στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Με την επιπεδοποίηση, που γίνεται και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, προκειμένου να καλύπτονται σε κάθε περίπτωση οι μαθησιακοί στόχοι του κάθε τμήματος διευκολύνονται οι συνθήκες μάθησης και ανεβαίνει ο δείκτης της διδακτικής αποτελεσματικότητας με σκοπό:

 • Στην Α΄ Γυμνασίου, η προετοιμασία για το δίπλωμα Delf A1 – Α2
 • Στην Β΄ Γυμνασίου, η προετοιμασία για το δίπλωμα Delf A2 – Β1
 • Στην Γ΄ Γυμνασίου – Α΄ Λυκείου, η προετοιμασία για το δίπλωμα Delf B1 – Β2

 

H διδακτική που εφαρμόζεται στα παραπάνω τμήματα στοχεύει :

Στη συστηματικότερη διδασκαλία της δομής της γλώσσας, με ανάπτυξη των γλωσσολογικών, λεξικολογικών, γραμματικών και φωνολογικών δεξιοτήτων των παιδιών (κατανόηση / παραγωγή προφορικού λόγου και κατανόηση / παραγωγή γραπτού λόγου), όπως προβλέπεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες, που εκπονήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

 • Στη βιωματική και πειραματική ενασχόληση με τη γλώσσα (σχέδια εργασίας projects, εργασίες σε ομάδες κλπ).
 • Στην διαπολιτιστική εκμάθηση.
 • Η διδασκαλία γίνεται με αυθεντικό γαλλικό υλικό, με οπτικοαουστικά μέσα (κασετόφωνο, βίντεο, προβολή διαφανειών, Η/Υ ) αλλά και στρατηγικές διδασκαλίας και επικοινωνίας όπως δραματοποίηση, παιχνίδια ρόλων και προσομοίωσης.

 

Εργαστήρια Γλώσσας (Atelier de Langue)

Η διδακτική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στα τμήματα του Εργαστηρίου Γαλλικής Γλώσσας είναι ίδια μ' εκείνη των πρωινών τμημάτων. Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εξάσκηση του προφορικού λόγου και της ακουστικής ικανότητας μέσω CD και Video, προκειμένου να ενισχύεται η ακουστική και προφορική δεξιότητα των παιδιών.

 

Γαλλικά στο Λύκειο

Στο Λύκειο τα Γαλλικά είναι μάθημα επιλογής. Το ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει τμήματα για την απόκτηση των πτυχίων Β2 και C1.

Ο χρόνος που απαιτείται για την κάλυψη της ύλης της είναι συνάρτηση της αποφασιστικότητας των παιδιών, των διδακτικών ωρών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν (επιλέγοντας τα εργαστήρια γλώσσας) και των γενικότερων στόχων που θέτουν.

 

Αναλυτικός Πίνακας Επιπέδων από τη Β΄ Δημοτικού έως την Α΄ Λυκείου

 

Επίπεδα   Εξετάσεις
1η χρονιά Γαλλικών FR100  
2η χρονιά Γαλλικών FR200  
3η χρονιά Γαλλικών FR300  
4η χρονιά Γαλλικών FR400  
5η χρονιά Γαλλικών FR A1 τμήμα εξετάσεων
6η χρονιά Γαλλικών FR A2 τμήμα εξετάσεων
7η χρονιά Γαλλικών FR B1 τμήμα εξετάσεων
8η χρονιά Γαλλικών FR B2 τμήμα εξετάσεων
9η χρονιά Γαλλικών FRB2-C1 τμήμα εξετάσεων