Τα Γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκονται στο ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ σε όσα παιδιά τα επιλέγουν από τη Β’ Δημοτικού έως την Γ’ Γυμνασίου. Στις τάξεις του Λυκείου τα Γερμανικά είναι μάθημα επιλογής.

 

 Βασικοί στόχοι στο πρόγραμμα διδασκαλίας της Γερμανικής γλώσσας είναι :

 • Ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας
 • Συνειδητή ενασχόληση με τη γλώσσα
 • Καλλιέργεια πολιτιστικής συνείδησης

 

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με τις ακόλουθες διδακτικές στρατηγικές :

 • Learning by doing – Μαθαίνω κάνοντας
 • Προσανατολισμός σε συγκεκριμένα θέματα και καταστάσεις από την προσωπική εμπειρία των παιδιών.
 • Αυθεντικές εμπειρίες
 • Βιωματική και πειραματική ενασχόληση με τη γλώσσα
 • Δημιουργικότητα
 • Υποστήριξη από πολυμέσα
 • Αυτονομία της μάθησης

Το πρόγραμμα σπουδών της Γερμανικής Γλώσσας αποτελείται από τρεις βαθμίδες. Την Πρώτη, τη Δεύτερη και την Τρίτη Βαθμίδα.

 

Β΄ και Γ΄ Δημοτικού (Πρώτη Βαθμίδα)

 Η πρώιμη διδασκαλία δύο ξένων γλωσσών αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έτσι, έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι προσαρμοσμένες στα μικρά παιδιά. Συνεπώς η εισαγωγή του παιδιού στη δεύτερη ξένη γλώσσα γίνεται με ένα τρόπο απλό, φυσικό και αβίαστο. Συγκεκριμένα, αποβλέπει η διδασκαλία των Γερμανικών:

 •  Στη φυσική και αβίαστη προσέγγιση της δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Στην ενίσχυση των ακουστικών εγγραφών (ήχοι και φθόγγοι της γλώσσας ) μέσω των οποίων το παιδί συνειδητοποιεί τις τονικές διαφορές με την Αγγλική γλώσσα.
 • Στη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για ομαλή προσέγγιση του γραπτού λόγου.

 

 Το μάθημα βασίζεται στις γλωσσικές δεξιότητες (ακουστική κατανόηση, ομιλία, ανάγνωση) ώστε να δημιουργήσουμε ευχάριστες συνθήκες εκμάθησης και να εμπνεύσουμε στο παιδί αγάπη για τη γλώσσα και διάθεση να συνεχίσει Το παιδί δεν επιβαρύνεται με εργασία στο σπίτι, αφού οι εκπαιδευτικοί και διδακτικοί στόχοι καλύπτονται με την διδασκαλία μέσα στην τάξη. Στη συνέχεια (Γ΄Δημοτικού) οι μαθητές μαθαίνουν γραφή και εφαρμόζουν τους πρώτους κανόνες της γραμματικής.

 

 Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού (Δεύτερη Βαθμίδα)

 Στη Δεύτερη Βαθμίδα δίνεται έμφαση στη συνεχή χρήση της γλώσσας μέσα στην τάξη. Οι μαθητές με την βοήθεια κατάλληλων βιβλίων και διδακτικών μεθόδων εξασκούνται στην κατανόηση του προφορικού και του γραπτού λόγου. Παράλληλα, γίνεται η πρώτη συστηματική επαφή με τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. Μέσα από τα κείμενα και τους διαλόγους του βιβλίου, τα οποία περιγράφουν την καθημερινή ζωή των συνομηλίκων τους στις γερμανόφωνες χώρες, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την καθημερινότητα στις χώρες αυτές, τα ήθη και τα έθιμα και εν γένει τον πολιτισμό τους.

 

 Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου - Λύκειο (Τρίτη Βαθμίδα)

 Στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου συνεχίζεται το βασικό στάδιο της εκμάθησης των Γερμανικών με στόχο την ολοκλήρωση της κατάκτησης των βασικών γνώσεων και την καλλιέργεια των απαραίτητων γλωσσικών δεξιοτήτων. Οι μαθητές χωρίζονται σε τμήματα / επίπεδα ανάλογα με τις γνώσεις τους, τις επιδόσεις τους στις δυο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού καθώς και με παιδαγωγικά κριτήρια, αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ο χωρισμός των μαθητών σε όσο το δυνατόν πιο ομοιογενή τμήματα / επίπεδα με στόχο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διδασκαλία.

 

 Η διδασκαλία της ύλης που αντιστοιχεί στο κάθε επίπεδο στοχεύει στην ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης και στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέψει στους μαθητές να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για τα διπλώματα πιστοποίησης της Γερμανικής Γλώσσας.

 Ο χρόνος που απαιτείται για την κάλυψη της ύλης της Τρίτης Βαθμίδας είναι συνάρτηση της απόδοσης των παιδιών και των γενικότερων στόχων που θέτουν.

 

 Στις τάξεις του Λυκείου οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα μαθήματα προετοιμασίας και να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για τα διπλώματα πιστοποίησης της Γερμανικής Γλώσσας.

 

 Εργαστήριο Γερμανικών

 Εκτός από τις υποχρεωτικές ώρες διδασκαλίας το σχολείο προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να παρακολουθούν ένα επιπλέον δίωρο την εβδομάδα. Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές υποψήφιους για εξετάσεις. Η δουλειά στο εργαστήρι έρχεται να ενισχύσει το πρωινό πρόγραμμα και να διευκολύνει την εμπέδωση της στρατηγικής και τεχνικής, με την οποία μπορεί το παιδί να αντιμετωπίσει τις συγκεκριμένες εξετάσεις Γερμανικών.

Πρόκειται για ένα είδος ενισχυτικής διδασκαλίας της Γερμανικής Γλώσσας, που στοχεύει στην καλύτερη και πληρέστερη προετοιμασία των παιδιών.

Οι ομάδες εργασίας είναι ολιγομελείς. Με τον τρόπο αυτό το μάθημα γίνεται πιο ενεργητικό και αυξάνεται η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.

To Εργαστήρι αποτελεί μια οργανωμένη διαδικασία για την κατάκτηση των μηχανισμών εκείνων που διευκολύνουν τον μαθητή να χρησιμοποιεί φυσικά, αβίαστα και με αυτοπεποίθηση τα Γερμανικά.

 Κατά τη διαδικασία αυτή δημιουργούνται ευκαιρίες για ανάλυση και κατανόηση γλωσσικών φαινομένων που αναφέρονται στην υφή και τη δυναμική της γλώσσας.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το Κολλέγιο Ρόδου συνεργάζεται με τον Aυστριακό Φορέα Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας ÖSD και αποτελεί Εξεταστικό Κέντρο για την Ρόδο.

Το ÖSD είναι η διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση γνώσης της Γερμανικής γλώσσας από το Αυστριακό κράτος.

Το ÖSD είναι μέλος της ALTE (www.alte.org) Ένωση Εξεταστών Γλωσσομάθειας στην Ευρώπη. Οι εξετάσεις ÖSD αντιστοιχούν στα επίπεδα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) και του Profile Deutsch. Τα πιστοποιητικά ÖSD αναγνωρίζονται παγκοσμίως και από το Α.Σ.Ε.Π. και δεν έχουν ημερομηνία λήξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκευθείτε την σελίδα του οργανισμού.