Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.Μ.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.


Οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στις 29/4/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 , με θέματα ημερήσια διάταξης τα ακόλουθα:


Θέμα πρώτο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας δια (α) της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 685.000,00 Ευρώ, με την ακύρωση 68.500 αδιάθετων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00 Ευρώ η κάθε μία, με σκοπό την επαναφορά του από 7.149.110,00 Ευρώ σε 6.464.110,00 Ευρώ, λόγω μερικής μόνον καταβολής κατά το ποσό των 615.000,00 Ευρώ αντί για το συνολικό ποσό των 1.300.000,00 Ευρώ της αύξησης που είχε αποφασιστεί από την από 20/6/2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και (β) της εκ νέου αύξησής του κατά το συνολικό ποσό των 1.310.260,00 Ευρώ με έκδοση 131.026 μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 Ευρώ η κάθε μία, που αντιστοιχεί στα ποσά που καταβλήθηκαν σε εκτέλεση των από 20/1/2010, 12/11/2010, 30/6/2012 και 26/6/2013 αποφάσεων αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που έλαβαν οι Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας.


Θέμα δεύτερο: Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας δια της προσθήκης του διακριτικού τίτλου «Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ρόδου», πέρα από την εταιρική επωνυμία, όπως ακριβώς αποφασίστηκε στην από 26/6/2013 Γενική Συνέλευση της εταιρείας.


Θέμα τρίτο: Επικύρωση όλων των αποφάσεων που έλαβαν οι Γενικές Συνελεύσεις που πραγματοποίησε η εταιρεία από 20/1/2010 και έπειτα και οι οποίες δεν αφορούσαν σε τροποποίηση του εταιρικού καταστατικού και δη οι γενικές συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 20/1/2010, 29/4/2010, 12/11/2010, 16/1/2011, 18/12/2011, 8/4/2012, 30/6/2012, 30/12/2012, 20/1/2013 και 26/6/2013.


Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας η πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο ως άνω χώρο με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης στις 11/5/2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., η δε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο ως άνω χώρο με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης στις 25/5/2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ.


Ρόδος 2/4/14


O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Στυλιανός Κακακιός