Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.


Οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στις 7/9/2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα μόνο: Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.


Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας η πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο ως άνω χώρο με το ίδιο ως άνω θέμα ημερήσιας διάταξης στις 18/9/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, η δε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο ως άνω χώρο με το ίδιο ως άνω θέμα ημερήσιας διάταξης στις 30/9/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.


Ρόδος 11/08/2014


O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Στυλιανός Κακακιός