01/09/2009
... τυπωθήτω: Το περιοδικό του Κολλεγίου Ρόδου γίνεται πραγματικότητα


EDITORIAL

 

Η αντίληψη και η φιλοσοφία ενός σύγχρονου Εκπαιδευτικού Οργανισμού απαιτεί από  τη  σχολική και εκπαιδευτική κοινότητα τη δράση και την παρέμβαση τους σε ένα πλήθος πολιτιστικών, πολιτισμικών, κοινωνικών, επιστημονικών και εκπαιδευτικών τομέων, οι οποίες συναποτελούν τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.

 

.

 

Το Κολλέγιο Ρό&

amitriptyline reviews devlog.stoepel.net amitriptyline migraine